Polityka prywatności

STOSOWNIE DO OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU INFORMUJĘ, IŻ:

1.Administratorem danych osobowych jest Artami Monika Pychyrek

2. Siedziba administratora danych osobowych mieści się pod adresem:
ul.Żwirki i Wigury 54 33-340 Stary Sącz NIP 734-262-84-84

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach
prawnych (Dz.U.2018.2115 t.j. z dnia 2018.11.07) oraz art. 6 lit. „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych. Może Pani/Pan je poprawiać lub aktualizować. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

6. Ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa.